Je bent niet ingelogd!
Inloggen of Registreren

Blue Army On Wheels

Geschiedenis

Wat wil Blue Army on Wheels?

Deze supportersclub van KRC Genk werd op 17 juni 2000 gedoopt als « Blue Army On Wheels », de eerste supportersclub voor mensen met een handicap in België. Blue Army On Wheels is ontstaan naar aanleiding van de mistoestanden bij de organisatie van de bekerfinale KRC Genk tegen Standard in het Koning Boudewijn stadion, waardoor slechts enkele rolstoelsupporters van KRC Genk ter plaatse de wedstrijd konden bijwonen. Geen of slechte informatie vanuit KRC Genk over de wijze van aanvragen van plaatsen enerzijds en een gebrekkige organisatie door de KBVB anderzijds waren hiervan mede de oorzaak. Met heel wat ontgoochelde supporters als resultaat.

De hoofdbedoeling van deze club is te zorgen dat ook rolstoelers en andere mensen met een handicap volledig kunnen participeren aan het voetbalgebeuren en – feest, dat ze zonder zorgen naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan, zowel in Genk als op verplaatsing. Daarvoor moeten een aantal randvoorwaarden gecreëerd worden, onder andere met betrekking tot de accommodatie binnen de voetbalstadia, de parkeerplaatsen, de begeleiding van de rolstoelers naar en van de stadions, de veiligheid van de rolstoelers binnen de stadions enz. Voor de creatie van deze randvoorwaarden ijvert Blue Army On Wheels ook. Wij doen dit in een goede samenspraak met KRC Genk en de Overkoepelende Supportersvereniging van KRC Genk, (OSV), waarbij Blue Army On Wheels de spreekbuis is voor de mensen met een handicap. De club kan ook rekenen op de steun van stad Genk en de provincie Limburg. Daarnaast wil Blue Army On Wheels de andere clubs en al hun supporters sensibiliseren voor de problematieken waarmee supporterennde rolstoelers geconfronteerd worden. Op deze manier hoopt de supportersclub bij te dragen aan de erkenning van mensen met een handicap als volwaardige supporters. De ervaring tot nu toe wijst uit dat het buitenland hierin reeds veel verder staat dan België.

Blue Army On Wheels telt momenteel een 200 leden , validen en mensen met een handicap samen. Het merendeel van de mindervaliden zijn voornamelijk rolstoelers.

Blue Army On Wheels is sinds 2010 een Vereniging Zonder Winstoogmerk. Er werd voor gekozen om eerst de vereniging uit te bouwen, vooraleer over te gaan in een vzw – vorm. Het opstarten van deze vereniging was immers voor iedereen een « experiment ». Blue Army On Wheels was de eerste supportersclub in Belgie voor mensen met een handicap.

Activiteiten in het kader van de toegankelijkheid van voetbalstadions

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de initiatieven van Blue Army On Wheels in het kader van hun inspanningen voor een goede toegankelijkheid van voetbalstadions. Om duidelijk te maken dat dit niet het enige is waar Blue Army On Wheels voor staat, wordt verwezen naar de website : www.bluearmyonwheels.be. Hieruit blijkt duidelijk dat de supportersclub in eerste instantie staat voor ontmoeting en plezier van mensen met een handicap en validen, die allen gemeenschappelijk hebben hevig supporter te zijn van KRC Genk, een club die met overtuiging als voorbeeldclub mag genoemd worden in hun openheid en initiatieven voor en met mensen met een handicap.

Na vijf jaar zoeken, praten en afspraken maken met de voetbalclubs uit eerste klasse, is Blue Army On Wheels zo ver geraakt dat er een openheid is om te spreken over toegankelijkheid van stadions voor mensen met een handicap. Een aantal voetbalclubs hebben al heel wat inspanningen gedaan. De toegankelijkheid van het merendeel van de stadions laat echter veel te wensen over.

Blue Army On Wheels wil niet enkel voor de supporters met een handicap van KRC Genk een goede toegankelijkheid bekomen. Ook voor supporters met een handicap van andere clubs, niet enkel eerste klasse, is dit een belangrijk item. Ook zij willen er bij horen, supporteren voor hun favorieten, mee vieren.

Enige tijd geleden is er op initiatief van Blue Army On Wheels een werkgroep “actief” geweest met deelname van een aantal belangrijke factoren : de KBVB, de Profliga, de voetbalcel van Binnenlandse zaken, het Centrum voor Gelijke Kansen kabinet minister Van Brempt. Hier werden onze bevindingen als ervaringsdeskundigen besproken. Om het geheel meer draagkracht en een gedegen onderbouw te geven, heeft Blue Army On Wheels het Toegankelijkheidsbureau betrokken in het geheel. Zij hebben een offerte opgesteld voor onderzoek en aanbevelingen van de stadions van de voetbalclubs van eerste klasse. Hierbij werd duidelijk gesteld door alle betrokkenen dat het niet de bedoeling is de voetbalclubs tot zware uitgaven te verplichten. Het is immers bewezen dat de toegankelijkheid al een heel stuk kan verbeterd worden mits een aantal kleine ingrepen. Daarenboven lijkt het aangewezen om naast de infrastructurele aanpassingen ook een vorming te voorzien voor de direct betrokkenen van elke voetbalclub : stewards, contactpersonen voor supportersclubs, technisch verantwoordelijken, managers, .... Deze vorming is enerzijds praktisch en anderzijds ervaringsgericht. Het provinciebestuur van Limburg en het Toegankelijkheidsbureau hebben al een dergelijk vormingspakket uitgewerkt, dat hiervoor aangepast kan worden.

De laatste samenkomst van de werkgroep is geëindigd met de afspraak dat de KBVB en Profliga op zoek zouden gaan naar middelen om de inzet van het Toegankelijkheidsbureau te kunnen betalen. Deze laatste samenkomst vond plaats in het voorjaar van 2005. Sedertdien zijn er enkel nog een aantal contacten geweest per mail met de KBVB. Zo werd onder andere meegedeeld aan Blue Army On Wheels dat de KBVB geen positief resultaat had verkregen bij het indienen van een toelage-aanvraag bij de Koning Boudewijnstichting. De vele mails die daarna door Blue Army On Wheels gericht werden aan de KBVB met de vraag om nogmaals samen te komen met de werkgroep en verdere mogelijkheden te onderzoeken, werden telkens beantwoord met de mededeling dat er snel een voorstel tot vergadering zou volgen. Helaas, zonder resultaat.

In de tussentijd heeft Blue Army on Wheels bovenstaand voorstel toegelicht aan de heren Ivo Belet en Jean – Marie De Decker, naar aanleiding van hun standpunten inzake de toestand van de voetbalstadions in België enerzijds en het bezoek van een aantal parlementairen in het kader van het community-involvement van een aantal Engelse clubs. Voor gelijkaardige initiatieven werd ondertussen een budget van 300.000 euro voorzien. In het kader van dit budget zouden ook een aantal initiatieven ondersteund kunnen worden t.a.v. mensen met een handicap.

Aan beide heren werd gevraagd om de nodige aandacht te schenken aan de toegankelijkheid van nieuw te bouwen stadions. Hierbij werd gewezen op de wet van 1975 die bepaalt dat 2 % van alle plaatsen moet aangepast zijn voor mensen met een handicap en het feit dat in de praktijk geen enkel stadion in België hieraan voldoet.

Aan alle hierboven vernoemde personen en instanties werd eveneens een overzicht bezorgd van de aandachtspunten voor de (her-)inrichting van stadions. Dit overzicht is toegevoegd als bijlage. Deze punten zijn door Blue Army On Wheels opgesteld op basis van de eigen ervaringen. Deze aandachtspunten worden onderschreven door het Toegankelijkheidsbureau, maar kunnen een meer gefundeerde basis krijgen wanneer het Toegankelijkheidsbureau haar voorstel voor onderzoek en aanbevelingen van eerste klasse voetbalstadions kan realiseren.

Het Toegankelijkheidsbureau heeft in 2007 Vlaamse middelen toegewezen gekregen om een informatieve brochure samen te stellen in functie van de toegankelijkheid van voetbalstadions. Deze brochure is reeds aan alle 1ste en 2de nationale voetbalploegen bezorgd.

Welkom bij CAFE!

Centre for Access to Football in Europe (centrum voor toegang tot voetbal in Europa)

'Total Football - Total Access'

Blue Army On Wheels ziet in de toekomst veel veranderen door deze sinds 2009 opgerichte charitatieve instelling, die ondersteunt wordt door de UEFA . Deze instelling werkt voorlopig nog adviserend , maar zal in de toekomst meer gerichter gaan werken. CAFE wil dat alle stadions en alle wedstrijden in Europa (van alle 53 bij de UEFA aangesloten nationale bonden worden voorzien van de nodige accomodatie. (meer informatie op www.cafefootball.eu)
BAOW verleent dan ook zijn volledige steun aan deze instelling.

Evaluatiecriteria toegankelijkheid voetbalstadions in functie van mensen met een handicap

Hieronder worden vanuit de ervaring van de leden van Blue Army On Wheels een aantal beoordelingscriteria en minimaal wenselijke situaties opgesomd met betrekking tot de toegankelijkheid van mensen met een handicap.

Bij de beoordeling is het algemene uitgangspunt dat een persoon met een handicap zich zelfstandig moet kunnen verplaatsen en behelpen vanaf het moment dat hij / zij aan het het stadion aankomt en gedurende de hele wedstrijd tot hij / zij het stadion weer buitengaat.

Beoordelingscriteria:

 1. Parkeerplaats bus / auto’s
 2. Toegang tot het stadion en tot de zitplaatsen voor mensen met een handicap.
 3. Zitplaatsen
 4. Toilet
 5. Drankvoorziening
 6. Veiligheid
 7. Inkomtickets
 8. Afspraken

Wenselijke situatie

 1. Parkeerplaats bus / auto’s:
  • De afstand tot de ingang van het stadion is max. 1 km
  • Het terrein waarop geparkeerd moet worden is verhard en er zijn geen drempels
 2. Toegang: bereikbaarheid van de plaatsen:
  • De weg van de parkeerplaats naar de zitplaatsen is verhard
  • Er zijn geen drempels of trappen
  • De toegangsweg is voldoende breed
  • De afstand tot de zitplaatsen is max. 1 km
  • De toegangsweg is afgeschermd van supporters van de tegenpartij
 3. Zitplaatsen:
  • Er zijn voldoende plaatsen beschikbaar voor mensen met een handicap en voor hun begeleiders
  • Er zijn zitplaatsen voorzien voor de begeleiders (stoeltjes)
  • De zitplaatsen voor de begeleiders zijn naast deze van de mensen met een handicap.
  • De plaats waar mensen met een handicap en hun begeleiders zitten is verhard en overdekt
  • De plaats waar mensen met een handicap en hun begeleiders zitten is geen hinder voor anderen (supporters die achter hen zitten, sponsors die er hun reclameborden hebbben voorzien, ...)
  • Vanuit de zitplaatsen is er een goed zicht op het veld bekeken vanuit rolstoelniveau : er is geen hekwerk, de hoogte van de omheining is max 80 cm, er staan geen geluidsboxen voor de zitplaatsen, er komen geen perslui met camera’s permanent zitten, ...
  • De zitplaatsen zijn voldoende afgeschermd van het veld
  • Er is voldoende ruimte achter de zitplaatsen voor doorgang : ongeveer 2 meter
  • Er is een vluchtweg mogelijk bij gevaar
  • De zitplaatsen zijn afgeschermd van supporters van de tegenpartij
 4. Drankvoorziening:
  • Er is een drankvoorziening bereikbaar vanuit de zitplaatsen voor mensen met een handicap.
  • De weg naar deze drankvoorziening is verhard en zonder drempels
  • De toegangsdeur is voldoende breed
 5. Toilet:
  • Er is een toilet voor mensen met een handicap aanwezig op aanvaardbare afstand van de zitplaatsen
  • De weg naar het toilet is voldoende breed, is verhard en zonder drempels
  • Het toilet is proper en goed onderhouden (deuren sluiten, er staat geen water op de vloer, er is toiletpapier, ...)
 6. Veiligheid:
  • De toegang tot het stadion en de zitplaatsen zijn afgeschermd van de supporters van de tegenpartij
  • Er is 1 begeleider per persoon met een handicap toegelaten
  • Er is minstens 1 steward in de nabijheid van de zitplaatsen
  • Deze steward weet wat hij / zij moet doen bij problemen of gevaar
  • De mensen met een handicap moeten zichzelf kunnen behelpen bij problemen of gevaar
 7. Inkom:
  • Er is duidelijkheid omtrent het al dan niet moeten bezitten van inkomtickets
  • Er is duidelijkheid omtrent het al dan niet moeten betalen van een inkomticket (eventueel verminderd tarief) zowel voor persoon met een handicap als voor hun begeleiders.
 8. Afspraken:
  • Aangezien er maar weinig stadions zijn die aan bovenstaande criteria voldoen, heeft Blue Army in het verleden telkens voor elke uitwedstrijd contact genomen met de tegenstander, zodat er duidelijke afspraken gemaakt konden worden m.b.t. het bezoek van supporters met een handicap van KRC Genk, zowel wat betreft parkeerplaats, zitplaatsen, inkomtickets, begeleiders, ...
  • Daarbij is het van belang dat er duidelijk 1 contactpersoon, die vooraf bekend is bij Blue Army On Wheels. Deze contactpersoon heeft best de nodige bevoegdheden om praktische punten te regelen. De afspraken met de tegenspeler worden via deze contactpersoon geregeld en worden liefst schriftelijk bevestigd (om latere discussie te vermijden).